รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล
ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
PR.DPC.2สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก

ข้อบังคับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา


แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าปลา ปีงบประมาณ 2565
ประกาศนโยบายดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลท่าปลา

ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด"ร่วมต้านทุจริ(MOPH Zero Tolerance)

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)

สรุปผลการปฎิบัติราชการ โรงพยาบาลท่าปลา ๒๕๖๓

 

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และพนักงานขับรถยนต์ (๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๖ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๒ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๗ ก.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (๔ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครีั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๑๑ ก.พ.๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครีั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (๑๑ ก.พ.๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครีั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (๘ ก.พ.๒๕๖๔)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้าสู่ตำแหน่ง พกส. ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (๘ ก.พ.๒๕๖๔)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้าสู่ตำแหน่ง พกส. ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (๘ ก.พ.๒๕๖๔)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (๐๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อปฎิบัติงานในคลินิกโรงพยาบาลท่าปลา ตำแหน่ง พนักงานนวดไทย (๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครีั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓)
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในคลินิกโรงพยาบาลท่าปลา ตำแหน่ง พนักงานนวดไทย (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๔ มิ.ย.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์(e-bidding)(๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๓๑ พ.ค.๒๕๖๔)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๕ พ.ค.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์(e-bidding)(๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ (๑๙ พ.ค.๒๕๖๔)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ (๖ พ.ค.๒๕๖๔)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ (๑๙ เม.ย.๒๕๖๔)
ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ (๕ เม.ย.๒๕๖๔)
ประกาศแผนจัดจ้างหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำในตัว ยอดเงินจัดสรร 1,601,400.-บาท (๑ เม.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย(๑ เม.ย.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อจัดทำแท่นเหยียบแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายอะครลิคและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มี.ค ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก จำนวน 13 รายการ (๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและสือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๙ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๙ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๙ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๙ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบบโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ม.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔)
ร่าง ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔)

 

ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน